Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden DERSANe

 1. Definities
 2. Aanmelding: de inschrijving van een Deelnemer voor een Cursus/Opleiding/Examen waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.
 3. Deelnemer(s): de door Opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die zich zelf opgeven voor deelname aan een door dERSANe verzorgde Cursus/Opleiding/Examen.
 4. Onderwijsmateriaal: opleiding-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus/Opleiding of Opdracht wordt gebruikt.
 5. Opdracht:
 • de opdracht van een Opdrachtgever aan dERSANe om een Cursus/Examen te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of de desbetreffende instelling;
 • de opdracht aan dERSANe om diensten te verrichten, zoals advisering, begeleiding, detachering en examinering, alles in de ruimste zin des woords.
 1. Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met dERSANe onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan dERSANe een Opdracht heeft gegeven.
 2. Cursus(sen)/Opleiding(en): een door dERSANe verzorgde Cursus, opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een Cursus/Opleiding wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam ”In Company”. Onder een “In Company opleiding” wordt verstaan een opleiding die geheel in opdracht voor een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever aan te wijzen (groep van) deelnemers wordt verzorgd.
 3. Annuleren: De opzegging van de cursus/opleiding/examen door de cursist of de opdrachtgever.

 

 1. Toepasselijkheid
 2. Door Aanmelding of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Deelnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Deelnemer, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien Opdrachtgever zorgt voor Aanmelding van Deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich jegens dERSANe deze algemene voorwaarden aan Deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart dERSANe voor alle claims van Deelnemer, als dERSANe jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, werkzaamheden, overeenkomsten en (rechts)handelingen door of namens dERSANe, haar medewerkers, of door dERSANe ingeschakelde derden.
 5. Wijziging en annulering
 6. Voor In Company opleidingen geldt dat na het sturen van onze opleidingsspecificatie naar de Opdrachtgever, de Opdrachtgever één werkweek de tijd heeft kosteloos wijzigingen door te voeren.
 7. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Cursus/Examen heeft dERSANe altijd het recht een Cursus/Examen te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 8. Indien een Cursus/Examen wordt geannuleerd die reeds bij dERSANe aangemeld is, zullen de kosten aan u worden doorberekend, met inachtneming van de onderstaande bepalingen:
 • Mocht Deelnemer door een geldige reden niet kunnen komen, dan dient dit uitsluitend schriftelijk gemeld te worden aan dERSANe. Bij niet tijdige afzegging worden de kosten van de Cursus/Examen doorberekend of is er één herkansing verbruikt;
 • Bij Annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus is geen cursusgeld verschuldigd;
 • Bij Annulering tot 10 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd;
 • Bij Annulering binnen één werkweek voor aanvang van de Cursus is de Deelnemer het volledige cursusgeld (100 %) verschuldigd.
 1. De herkansingen van een cursus en examen vervallen indien opdrachtgever niet alle herkansingen van een cursus binnen één maand of binnen vier mogelijkheden na de eerste cursus en examen heeft volgt.
 2. Spoedexamens/luisterexamens en niet standaardtaal Examens binnen VCA kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen dus na inplanning altijd volledig aan u worden doorberekend.
 3. Bij verhindering van Deelnemer om welke reden dan ook heeft de aanmelder het recht een plaatsvervanger te sturen, mits deze persoon voldoet aan de voorwaarden voor toelating indien aan de orde.
 4. Bij wangedrag door deelnemer of indien de deelnemer in overtreding is met de gelden orde- en veiligheids- maatregelen is opleider gerechtigd de deelnemer de toegang tot de les en het gebouw te ontzeggen, en de deelnemer uit de les en het gebouw te verwijderen zonder dat er restitutie van het cursusgeld is verschuldigd.
 5. Offertes en overeenkomsten
 6. Alle offertes van dERSANe zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 3 maanden, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
 7. dERSANe kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 8. De prijzen zijn exclusief BTW, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten.
 9. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten, tenzij anders vermeld.
 10. De overeenkomst is enkel geldig, indien deze schriftelijk dan wel per e-mail is vastgelegd c.q. bevestigd. Ook afspraken die zijn gemaakt met werknemers van dERSANe zijn enkel geldig, indien deze schriftelijk dan wel per e-mail door dERSANe zijn bevestigd.
 11. Bij inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 12. Uitvoering van de overeenkomst
 13. dERSANe zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de uitvoeringstermijnen van dERSANe zijn echter indicatief.
 14. Het is dERSANe toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.
 15. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door dERSANe verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.
 16. Wordt aan lid 3 van dit artikel door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft dERSANe het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 17. Opschorting van de overeenkomst
 18. dERSANe is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
 19. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de nakoming van haar verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld ten behoeve van dERSANe.
 20. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.
 21. Indien dERSANe door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.
 22. dERSANe is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.
 23. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst
 24. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar, indien dit expliciet is overeengekomen.
 25. Overeenkomsten van onbepaalde tijd kunnen aan het einde van ieder contractjaar worden beëindigd na een schriftelijke opzegging middels aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 26. dERSANe heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement is geraakt of aan haar surseance van betaling is verleend;
 • zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van dERSANe kan worden gevergd.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van dERSANe op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
 2. Tarieven, kosten en betaling
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen binnen zeven werkdagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij anders is afgesproken. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. dERSANe heeft het recht om een voorschot te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het voorschot is voldaan.
 5. De reiskosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 6. De reiskosten bedragen € 0,36 per kilometer of de op dat moment geldende openbaar vervoertarieven.
 7. De kosten van derden die dERSANe ten behoeve van de opdracht moet maken (waaronder verblijfskosten), worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
 8. Bij op- en/of aanmerkingen zijdens de Opdrachtgever ten aanzien van de door dERSANe gezonden facturen, dient de Opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij dERSANe te reclameren. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door dERSANe en de betreffende factuur.
 9. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
 10. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen.
 11. Alle kosten die door dERSANe moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het krachtens artikel 6:96 lid 5 BW geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten dan wel het door de rechtbanken in Nederland gehanteerde Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 350, -.
 12. Alle kosten die dERSANe dient te maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskosten overtreffen, tenzij dERSANe als verliezende partij wordt veroordeeld.
 13. Overmacht
 14. Indien dERSANe haar verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van overmacht niet heeft kunnen uitvoeren, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat dERSANe alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 15. dERSANe zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijke van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.
 16. Tekortkomingen van dERSANe in de nakoming van de overeenkomst kunnen haar niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
 17. Aansprakelijkheid
 18. De aansprakelijkheid van dERSANe, van de personeelsleden van dERSANe en van de personen voor wie dERSANe verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor (in)directe schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), is in alle gevallen uitgesloten, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van dERSANe. De aansprakelijkheid van dERSANe, van de personeelsleden van dERSANe en van de personen voor wie dERSANe verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor directe schade welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 3000,-.
 19. dERSANe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.
 20. dERSANe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de uitkomst van de uitgevoerde inspectie.
 21. Al het door dERSANe ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of Cursus/Opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen dERSANe en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. dERSANe en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.
 22. Auteursrechten
 23. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt dERSANe alle intellectuele eigendomsrechten op alle door haar uitgevoerde werkzaamheden.
 24. De door dERSANe in het kader van de overeenkomst uitgebrachte rapporten, verslagen, de daarin vervatte gegevens en/of de naam of enig logo van dERSANe mogen slechts met voorafgaande toestemming gebruikt worden voor of in (gerechtelijke) procedures tegen derden.
 25. Dit is niet anders indien (een gedeelte van) bovengenoemde rapporten of verslagen reeds openbaar geworden zijn.
 26. Slotbepalingen
 27. dERSANe is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. De Opdrachtgever zal hiervan tijdig in kennis worden gesteld.
 28. dERSANe heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 kalenderdagen na deze wijziging.
 29. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 30. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 60091495 en te vinden op de website van dERSANe, zal gelden.